Planius

LVI-suunnittelu

Miikä Pitkälä

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi

lvi suunnittelu

Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa LVI-hankkeita? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen kilpailutukseen!

Projektipäälliköille

Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVI-hankkeissa.

Kiinteistöomistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa – ennen kuin vahingot pääsevät tapahtumaan. LVI-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa.

Kuluttajille

Tarvitsetko apua omakotitalosi lvi-asioissa? Meillä on kokemusta isoista ja pienistä urakoista, ota rohkeasti yhteyttä!

Laadukas LVI-suunnittelu on kiinteistön pitkäikäisen elinkaaren perusta

Hyvin toteutettu LVI-suunnitelma on kiinteistön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta yksi merkittävin tekijä. Se luo pohjan terveelle kiinteistölle sekä ihmisen hyvinvoinnille. Huonosti toteutettu LVI -suunnittelu saattaa altistaa kiinteistön mm. kosteusvaurioille, sieni-itiöille ja lahoamiselle, joten laadukkaan LVI suunnitelman merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. LVI-suunnitelman tavoitteena onkin viihtyisät sisäolosuhteet, puhdas sisäilma sekä terve kiinteistö. 

LVI suunnitteluprojektin vaiheet

Planius LVI-insinööritoimisto toteuttaa luotettavat LVI-suunnitelmat vuosien kokemuksella. Suunnitteluprojektin aluksi tehdään hankeselvitys. Hankeselvityksessä suunnittelija selvittää asiakkaan kanssa tulevan kohteen tarpeita. Jotta talotekniikan laatu ja toiminta olisivat kiinteistön elinkaaren aikana sen tarpeiden mukaisia, valitaan kohteeseen taloudellisesti ja teknisesti oikeanlaiset järjestelmät. Suunnittelussa otetaan huomioon myös se että ratkaisut ovat kestäviä sekä energiataloudellisesti että ympäristön kannalta.

LVI suunnittelu vaikuttaa hankkeen kustannuksiin

Suurin osa kohteen hintaan ja laatuun vaikuttavista tekijöistä päätetään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa sidotaan 90% hankkeen toteutumiskustannuksista. Rakennusvaiheessa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat marginaaliset, koska kustannukset ovat suoraan sidoksissa hankkeen laajuuteen ja valittuihin teknisiin ratkaisuihin. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen energia-ja ylläpitokustannuksiin.

 

LVI suunnitelmat tehdään nykyaikaisilla ohjelmilla ja asiakas saa piirustukset DWG-tiedostoina. Suunnitelmat sisältävät myös tarvittavat dokumentit viranomaishyväksyntää varten.

LVI suunnittelu sisältää kiinteistön kauaskantoisia valintoja

Uuden rakennuskohteen LVI suunnittelu tai taloyhtiön putkiremontin suunnittelu vaatii koulutukseen ja kokemukseen pohjautuvaa ammattitaitoa ja osaamista. LVI suunnittelu on myös eri näkemyksiä ja mielipiteitä yhdistävää työtä. LVI suunnittelussa tehdään kauaskantoisia valintoja, joita ovat muun muassa oikein valittu ilmanvaihtokone, viisaasti sijoitetut ilmanvaihtoventtiilit, toimivat viemärit, vesijohdot ja oikein mitoitettu ja tarkoituksenmukainen patteri- tai lattialämmitys.

Lähtökohtaisesti LVI suunnittelun tavoitteena on aina onnistunut lopputulos, joka tarkoittaa toimivaa kiinteistön talotekniikkaa ja tyytyväistä asiakasta. Jotta tähän päästään on uudiskohteen talotekniikan rakentamiseen ja kiinteistön tai taloyhtiön putkiremontin toteuttamiseen osallistuvien kumppanien oltava ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Talotekninen suunnittelu on hyvä luottaa ammattitaitoisen ja asiakaspalveluhenkisen suunnittelutoimiston vastuulle. Hyvin suunniteltu projekti on puoliksi tehty.

Asiakaspalvelutaitoa ja LVI suunnittelun asiantuntemusta uudiskohteista ja putkiremonteista

Planius on kotimainen LVI suunnittelutoimisto, jolla on vahva kokemus uusien rakennuskohteiden ja taloyhtiön remonttien LVI suunnittelusta osana koko hanketta. Hyvä LVI suunnittelija kuuntelee asiakasta ja huomioi suunnitelmissa asiakkaan nykyisten tarpeiden ja rakennusmääräysten toteutumisen. Hyvässä suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuus ja asiakkaiden tulevat tarpeet.

Suunnittelutyössä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja. LVI suunnittelijoita pidetään usein suorittavan ja teknisen työn tekijöinä. Asia on näin, mutta LVI suunnittelu on myös osa asiakaspalveluprosessia eri hankkeissa. Uudiskohteissa rakennuttajalla ja loppuasiakkaalla sekä taloyhtiössä isännöitsijällä ja asukkailla on eri toiveita. Sen vuoksi suunnittelijoiden asiakaspalvelutaidoilla on merkitystä. Vuorovaikutuksen pitää olla kunnossa ja asiakkaan pitää pystyä luottamaan, että asioiminen on sujuvaa ja helppoa projektin eri vaiheissa.

Varhainen LVI suunnittelu auttaa uudiskohteen rakennuttajaa projektin budjetin hallinnassa

Uuden rakennuskohteen suunnittelu on hyvä aloittaa tarpeeksi ajoissa, jotta kaikki suunnitelmat ehtivät valmistua hyvissä ajoin. Hyvä LVI suunnittelija tuntee paikalla rakentamisen ja elementtirakentamisen rakenneratkaisut ja periaatteet. Eri rakentamismenetelmien rakenneratkaisut ja lvi ratkaisut saadaan sopimaan hyvin yhteen. Kiinteistö on jo suunnitteluvaiheessa toimiva kokonaisuus. Näin myös varsinainen työn toteutus sujuu ja LVI urakoitsija pääsee tekemään oman työnsä kustannustehokkaasti, koska suunnitelmat ja tekeminen ovat linjassa keskenään.

Kokeneella LVI suunnittelijalla onkin antaa hyviä vinkkejä onnistuneisiin lvi ratkaisuihin osana eri rakentamismenetelmiä. Monesti nämä vinkit ovat keskeisiä koko projektin onnistuneessa budjetin hallinnassa. LVI suunnittelun hinta on järkevä sijoitus ja se tuottaa siihen sijoitetun pääoman takaisin onnistuneen lopputuloksen ja hyvien ilmaisten vinkkien muodossa. Varhaisessa vaiheessa tehty suunnitelma antaa rakennuttajalle mahdollisuuden myös kilpailuttaa LVI urakka ja tehdä tarvittavat omat ostot kilpailukykyisesti.

Taloyhtiön putkiremontin tai linjasaneerauksen LVI suunnittelu

Taloyhtiön putkiremontin suunnittelu lähtee usein liikkeelle aidosta tarpeesta. Taloyhtiön vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä tulee väistämättä eteen. Loppuun käytetty talotekniikka luo merkittävän riskin kiinteistölle. Valveutuneet asunto-osakkeiden omistajat välittävät omastaan sen verran paljon, että linjasaneerauksen tarve tiedetään jo varhaisessa vaiheessa. Usein putkiremontin suunnittelu aloitetaan taloyhtiön sisällä oman isännöitsijän kanssa. Taloyhtiön kannattaa liittää tähän yhteistyöhön mukaan ammattitaitoinen ja putkiremonttien suunnitteluihin erikoistunut LVI suunnittelija.

Suunnittelijan kokemus ja näkemys auttaa taloyhtiön ja isännöitsijän kanssa tehtävää sujuvaa yhteistyötä. Jotta asukkaille voitaisiin taata mahdollisimman häiriötön asuminen, suunnittelu kannattaa tehdä huolella. Suunnittelijan kokemus eri aikakausien rakenneratkaisuista auttaa luomaan suunnitelmat, joita ei tarvitse muuttaa kesken työmaan. Näin ollen putkiremontti saadaan vietyä nopeasti ja kustannustehokkaasti läpi suunnitellussa aikataulussa. Joissakin tapauksissa asukkaat voivat jatkaa asumista asunnossaan lähes normaaliin tapaan. Ja ikävät putkiremontin aikataulun venymiset voi unohtaa.

Hyvä LVI suunnittelu säilyttää kiinteistön arvon ja tekee asukkaiden arjesta toimivaa

Hyvä suunnittelija ottaa huomioon asunnon ja asukkaiden koko elinkaaren. Asiakkaiden nykyiset tarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa. Asuntojen hinnat nousevat pitkällä aikavälillä, mutta talotekniikan pitäisi pystyä joustavasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ilman turhia lisäsijoituksia tai kalliita muutostöitä sekä kiinteistön sisällä että ulkopuolen piha-alueilla.

Hyvin suunniteltu talotekniikka takaa kiinteistön teknisellä toimivuudella viihtyisän asumisen. Toimiva ilmanvaihto vaihtaa ja pitää sisäilman raikkaana. Hyvin ja oikein mitoitettu lämmönlähde ja lämmönjako takaavat miellyttävän ja tasaisen huonelämmön asunnossa ja kiinteistössä. Kauniit ja laadukkaat hanat ja muut wc kalusteet kestävät aikaa ja miellyttävät silmää vielä vuosienkin jälkeen. Ja lämmintä vettä riittää kaikille. Kokonaisuudessaan toimiva talotekniikka takaa kiinteistölle pitkän ja terveen iän. Hyvin suunnitellun kiinteistön arvo säilyy ja viihtyisässä kiinteistössä on iloa asua ja tehdä töitä.

IV suunnittelu on luonnollinen osa talotekniikan LVI suunnittelua

Ilmanvaihtotekniikan suunnittelu eli kansanomaisemmin IV suunnittelu tehdään yleensä osana kiinteistön LVI suunnittelua. Uudiskohteissa ilmanvaihdon suunnittelu ja mitoitus tehdään aina sen hetkisten määräysten ja asetusten mukaan. Rivitalon tai kerrostalon putkiremontin yhteydessä kiinteistön ilmanvaihdon remontointi voi olla tarpeellista ja ajankohtaista. Usein ilmanvaihtoremontin toteuttaminen samaan aikaan putkiremontin yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Olipa kyseessä uuden rakentaminen tai vanhan kiinteistön korjaus tai uudelleen rakentaminen, LVI suunnittelutoimisto suunnittelee sen talotekniikan osa-alueen, mikä on kulloinkin tilaajalle tarpeellista.

Kiinteistön käyttötarkoitus ohjaa IV suunnittelua

Ilmanvaihdon suunnittelu lähtee aina liikkeelle kiinteistön käyttötarkoituksesta. Asuinkiinteistöissä sovelletaan asuinkiinteistöihin liittyvää ohjeistusta ja liikekiinteistöihin niiden omia suunnitteluvaatimuksia. Uusiin kiinteistöihin suunnitellaan lähes poikkeuksetta energiatehokas koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Vanhemmissa kiinteistöissä saattaa olla painovoimainen ilmanvaihto, joka halutaan remontin yhteydessä muuttaa ympäristöystävälliseksi lämmöntalteenotolla varustetuksi koneelliseksi ilmanvaihdoksi. Jos painovoimainen ilmanvaihto on pysyvä vaihtoehto putkiremontin yhteydessä, niin sen toimivuus pitää päivittää. Samalla varmistetaan riittävä ilmanvaihto kiinteistöllä ja muun muassa korvausilmaventtiilien oikea mitoitus ja sijoitus.

Koneellisen ilmanvaihdon toiminta ja helppo käyttö voidaan varmistaa ammattitaitoisella suunnittelulla. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistön käyttötarkoituksen lisäksi rakennuksen ilmatilavuus ja tilojen eri toiminnat. Ilmanvaihtokoneen valinta tehdään sen mukaan, onko kyseessä asuinkiinteistö tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteistö, esimerkiksi tuotantohalli. Ilmaa ja happea pitää olla riittävästi kaikissa tilanteissa asukkaille ja tilojen käyttäjille. Tämä varmistetaan oikeaoppisella ja tarkalla ilmanvaihdon mitoituksella.

IV suunnitelma sisältää energiatehokkaan ilmanvaihtokoneen valinnan kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan

Koneellinen ilmanvaihto tarkoittaa sitä, että kiinteistöön tuodaan ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokanavia pitkin ulkoa raitista ja puhdasta ilmaa. Ja kiinteistössä käytössä likaantuva ilma johdetaan koneella ilmanvaihtokanavia pitkin rakennuksesta ulos, yleensä aina talon katolle, tuulien vietäväksi. Ilmanvaihtokoneessa voi olla ulkoilman esilämmitys ominaisuus. Tällä ominaisuudella varmistetaan, että sisäilma on miellyttävää hengittää.

Ilmanvaihtokoneissa on eri energiatehokkuus ominaisuuksia. Yksi on tämä mainittu tuloilman esilämmitys. Energiataloudellisuuden kannalta kuitenkin keskeisin on LTO- eli lämmöntalteenotto-ominaisuus. Se tarkoittaa sitä, että ilmanvaihtokone poistaa huoneistosta tai liiketilasta kerran hengitettyä ilmaa ja tästä poistettavasta ilmasta otetaan ilmanvaihtokoneen laitteistolla talteen lämpöenergia. Tämä talteen otettu energia kierrätetään takaisin kiinteistön tuloilman tai käyttöveden lämmitykseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää kiinteistön energiankulutusta ja samalla pienennetään ympäristörasitusta ja kiinteistön pitkän ajan hiilijalanjälkeä.

Ilmanvaihtokanaviston mitoitus on toimivan ilmanvaihdon perusta

Ilmanvaihdon mitoitus lähtee liikkeelle kiinteistön käyttötarkoituksesta. Oikeaoppinen ilmanvaihtokanavien mitoitus on elintärkeää, kun suunnitellaan toimivaa ilmanvaihtoa. Tuloilman ja poistoilman suhde pitää olla oikeaoppinen ja käytön olosuhteet huomioonottava. Ilmanvaihdon mitoitus tehdään ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Omakotitalon ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan tavoiteltava energiatodistuksen energialuokka sekä arjen askareiden sujuvuus ja sisäilman laatu. Rivi- ja kerrostalon ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan teknisemmin palo-osastoinnit ja äänenvaimennukset. Ketäpä kiinnostaa haistella naapuriasunnon ruoanlaiton höyryjä tai kuunnella naapurihuoneistojen elämän ääniä. Liikekiinteistöissä yhdistellään monesti tuotantotiloja ja toimistotiloja toimivaksi kokonaisuudeksi, joiden lainalaisuudet suunnittelijalla tulee olla hallinnassa.

Toimiva ilmanvaihto takaa käyttömukavuuden ja miellyttävän terveellisen sisäilman

Oikein suunnitellussa ja mitoitetussa ilmanvaihdossa tuloilman ja poistoilman määrä on oikeassa suhteessa. Liika ylipaine tai alipaine aiheuttaa kiinteistölle ja sen käyttäjille terveysriskejä. Sen vuoksi on tärkeää, että IV suunnittelu tehdään huolella. Hyvä ilmanvaihtosuunnitelma huomioi myös vaihtuvat vuodenajat ja eri käyttötilanteet. Kun ilmanvaihtotekniikka on suunniteltu ammattitaitoisesti, talven huuruiset ikkunat ja vedon tunteen sekä kesän tunkkaisen sisäilman voi unohtaa. Hyvä LVI suunnittelija ottaa huomioon myös kesähelteet ja tarvittaessa asunnon viilennys onnistuu ilmanvaihdon ilmastointiominaisuuksilla.

Hyvin suunniteltu ilmanvaihto ottaa huomioon liiketiloissa asiakkaiden erilaiset tarpeet. Asuntojen tulisijan tai liesituulettimen käytön aiheuttaman korvausilman tarve huomioidaan. Myös mahdolliset erilliset ilmalämpöpumput huomioidaan suunnittelussa ja ilmanvaihdon toimivuudessa. Suomalaisille erityisen tärkeä asia on sauna. Saunan toimiva koneellinen ilmanvaihto on erityisen tärkeä, jotta saunassa voidaan nauttia miellyttävän pehmeistä löylyistä. Ammattitaitoinen IV suunnittelija huomioi kiinteistön toimivana kokonaisuutena ja varmistaa käyttäjille miellyttävän terveellisen sisäilman.

Hyvin suunniteltu talotekniikka on helppo käyttää ja huoltaa

Hyvä IV suunnittelu ottaa huomioon ilmanvaihdon helppokäyttöisyyden ja huollettavuuden. Tekniset ilmanvaihtolaitteet vaativat elinkaaren aikana huoltotoimenpiteitä. Ilmanvaihtoventtiilit suunnitellaan ja asennetaan helposti huollettaviin paikkoihin, jolloin ilmanvaihtokanavien puhdistus onnistuu ilman kohtuuttomia telinetöitä. Arkkitehti- ja lupakuvien piirtäjän tai piirrättäjän kannattaakin ottaa varhaisessa vaiheessa konsultointipalaveri LVI suunnittelijan kanssa. Hyvällä suunnittelulla säästää käyttäjän hermoja ja rakentajan euroja. Varhaisen suunnittelun vuoksi myös isojen kiinteistöjen teknisen tilan ja ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu voidaan tehdä optimaalisesti. Näin vältytään turhien ja kalliiden hukkaneliöiden rakentamiselta.